U okviru aktivnosti planiranih za 2021. godinu Centar za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) pri Filozofskom fakultetu organizovao je 25.3.2021. godine interaktivnu online radionicu na temu Teaching Controversial Issues, u saradnji sa partnertskom organizacijom forumZFD, u kojoj je učestvovalo osamnaest edukatora iz različitih zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Švicarska, Holandija, Velika Britanija). Predavačica je bila profesorica Judy Pace sa Univerziteta u San Franciscu sa bogatim  iskustvom u oblasti upravljanja nastavnim procesom, podučavanja demokratskih građanskih vrijednosti, podučavanja u oblasti društvenih nauka u kontekstu stavljanja prioriteta na provjere znanja te pripremanja budućih nastavnika za podučavanje osjetljivih tema.

U okviru radionice profesorica Pace je sa učesnicima razmatrala važnost podučavanja osjetljivih pitanja i tema uprkos mnogim izazovima, poput pitanja (vjerskog, nacionalnog, rodnog, rasnog) identiteta, kurikuluma, postkonfliktnih tenzija, te različitih institucionalnih barijera, pri čemu su učesnici imali priliku da raspravljaju o specifičnim izazovima s kojima se susreću u svojim sredinama, specifičnim osjetljivim pitanjima koja bi željeli podučavati i strategijama podučavanja koje koriste. Predavačica je predstavila svoju teoriju o podučavanju osjetljivih pitanja u uslovima kontrolisanog rizika koja je ujedno dio njene najnovije studije Hard Questions: Learning to Teach Controversial Issues objavljene početkom 2021. godine  a koja je zasnovana na autoricinom istraživanju u Sjevernoj Irskoj, Engleskoj i Sjedinjenim Državama. Rezultati njenog istraživanja i relevantni odlomci iz pomenute studije potakli su među učesnicima diskusiju o važnosti multiperspektivnosti, dijaloškog pristupa te izvlačenja zaključaka i samopozicioniranja prilikom podučavanja osjetljivih pitanja.

Razmjena iskustava unutar veće grupe kao i unutar manjih grupa omogućila je učesnicima da promišljaju o nephodnosti podučavanja osjetljivih pitanja, uprkos neupitnim poteškoćama i nepoznanicama, te potencijalu ovakvog pristupa podučavanju da izliječi pojedinca i društvo u cjelini.        Radionica je potakla konstruktivnu diskusiju među učesnicima, pri čemu je razmjena iskustava doprinijela boljem razumijevanju važnosti podučavanja osjetljivih pitanja u različitim kulturološkim kontekstima i pružila učesnicima mogućnost da se upoznaju sa novim resursima i strategijama podučavanja koje mogu primijeniti u svojim sredinama te ih je potakla na kritičku refleksiju o vlastitim načinima podučavanja.